20 feb 2024, 10:18

Kommunöverskridande samarbete för ett stärkt Västernorrland

Susanne Königson, tillväxtchef.

Med anledning av de stora etableringar och investeringarna i länet har två projekt för hållbar samhällsomställning och stärkt attraktionskraft tagits fram tillsammans med kommunerna.

Målet med projekten är att stärka Västernorrland såväl nationellt som internationellt.

Utvecklingsarbeten pågår i alla sju kommuner inom allt från gröna bränslen, till anodtillverkning och nya investeringar i befintliga företag utifrån de olika kommunernas unika förutsättningar och styrkor. Genom att samverka och hitta en rollfördelning på regional, delregional och lokal nivå kan länet stärka sin position för tillväxt och utveckling.

Som regionalt utvecklingsansvarig är Region Västernorrlands uppdrag att se till helheten, samordna, stötta och möjliggöra.

– Det är viktigt att de satsningar som görs kompletterar varandra. Viktigt är det också att vi har ett diversifierat näringsliv, på så sätt blir vi mindre sårbara vid konjunktursvängningar, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin.

Tillsammans med kommunerna deltar Region Västernorrland därför i två projekt för hållbar samhällsomställning och stärkt attraktionskraft.

Hållbar samhällsomställning och stärkt attraktionskraft

Projektet Hållbar samhällsomställning, HSO, pågår mellan 2024 och 2026 syftar till att utveckla stödstrukturer för att ge företag bättre förutsättningar att ta tillvara de gröna omställningens potential i länet.

Systerprojektet Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet, SAM, syftar till att skapa en regional struktur och metod för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens i hela länet. Projektet startar i februari 2024 och har som mål att stötta lokala funktioner och branschnätverk i deras arbete.

Spelindustri en växande bransch

I Kramfors arbetar kommunen jobbar just intensivt med satsning på spelindustrin.

– Vi har tio bolag och 30 anställda i Kramfors och Höga Kusten, säger tillväxtchefen Susanne Königson.

– Framtida satsning på spelindustrin i Västernorrland kommer att bidra till en stärkt attraktionskraft och en breddad arbetsmarknad. Men för att kunna locka internationella företag och den kompetens som behövs måste vi satsa på bostäder och annan infrastruktur kring de spelnoder som kommer att växa fram.

Björn Wigge, tillväxtchef i Sundsvalls kommun, ser att regionen har fått ett ökat självförtroende och vill tydligare inkludera unga för att skapa ”Ett Västernorrland”.

– Vi är i ett otroligt spännande läge där vi mobiliserar för tillväxt och utveckling. Att få vara med och utveckla vår fantastiska plats och attraktivitet både för oss som region och som kommun, det skulle jag säga är en väldigt stor fråga för 2024, säger han.

Björn Wigge menar att projekten HSO och SAM är viktiga eftersom de kan hjälpa de olika aktörerna i länet att hitta nya vägar för samverkan.

– Det är en styrka att Sundsvall och Härnösand driver olika projekt som kompletterar varandra länsövergripande, att vi också har med Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige och andra aktörer. Förutom själva syftet med projekten är det en viktig symbol att alla kommuner är med. Jag tror att det finns en möjlighet för oss att växa tillsammans, säger han.

Mer fakta om de nya regionala projekten:

Hållbar samhällsomställning (HSO)

Målet med projektet är att utveckla stödstrukturer som är redo för morgondagens hållbara Västernorrland. Att projektet vid projektslut har utvecklat bättre förutsättningar för företag att ta tillvara de gröna omställningens potential genom att ha vidareutvecklat stödstrukturer hos deltagande projektparter. Härnösands kommun är projektägare och alla kommuner i Västernorrland är projektparter.

Projektet har medfinansiering från ERUF och regionala 1:1-medel. Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet samt BizMaker bidrar med personalresurser i projektet.
Projektperiod: 1 januari 2024 – 30 april 2027.

Projektet har fyra arbetspaket:

  1. Fysiska förutsättningar för hållbar omställning
  2. Samverkan i hållbar omställning
  3. Påverkansarbete hållbar omställning
  4. Projektledning och samordning

Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet (SAM)

Målet med projektet är att skapa en regional struktur och metod för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens som implementeras i hela länet för att stärka lokala funktioner och branschnätverk i deras arbete. Projektperioden är 1 februari 2024 – 21 december 2026. Sundsvalls kommun är projektägare, och projektet rör sig över det geografiska området Sundsvallsregionen (inklusive Nordanstig och Hudiksvall) och Höga Kusten kommunerna.

Projektet har medfinansiering från ESF och regionala 1:1-medel. Region Västernorrland, Handelskammaren samt BizMaker bidrar med personalresurser i projektet. Projektperiod: 1 februari 2024 – 21 december 2026

Projektet har fyra arbetspaket:

  1. Projektledning och fysisk servicefunktion
  2. Digitalt ekosystem
  3. Attraktionskraft
  4. Mottagningskapacitet