Information och dialog vid tillsyn av den tillfälliga pandemilagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter i den tillfälliga pandemilagen. Syftet är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av lagen. Tillsynen framöver kommer ibland att ske på distans eller genom besök på plats.  

Utgångspunkten är att verksamheten i första hand frivilligt ska rätta till brister efter information, råd och dialog vid tillsynen. Åtgärder som beslut om stängning av verksamheter eller vite kommer endast att ske i extrema fall.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Tillsynsuppdraget handlar om att se till att verksamheter bedrivs på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra och därmed minska smittspridningen.

Tillsynen utgår från ”risk och väsentlighet” och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Kunskapsunderlaget hämtas från Länsstyrelsens efterlevnadsuppdrag, de regionala lägesbilderna, andra samverkansforum och inkommande uppgifter. 

Mer information om tillsyn av den tillfälliga pandemilagen:

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)

Stöd för enskilda näringsidkare under Coronapandemin

Det finns ett stöd att söka för enskilda näringsidkare som fått ett större omsättningstapp till följd av Coronapandemin. Det är Länsstyrelsen och Boverket som handlägger respektive betalar ut stödet.

Här hittar du information om stödet och telefonnummer till kontaktpersoner för Västernorrlands och Jämtlands län om du har frågor. På hemsidan finns även några vanliga frågor och svar som har dykt upp. Till exempel gällande a-kassa och om handelsbolag kan söka: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Sista datum för ansökan är 31 januari.

Här ansöker du om stöd: https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/

Aktuell information till företag om stöd under covid-19

På https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset finner du samlad information om stöd till näringslivet till följd av Coronapandemin, exempelvis nedanstående.

* Omsättningsstöd till dig som driver enskild näringsverksamhetoch har fått ett större omsättningstapp. https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

* Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning. https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

Korttidsarbete – tidigare kallat korttidspermittering – som innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

* Utvecklingschecken, som erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/utvecklingscheck/

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun

Vi erbjuder en extern fakturaportal för er som skickar få fakturor och som idag inte har förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Tjänsten är kostnadsfri, upp till 100 fakturor per år/per leverantör. Du når sidan här.

Det finns många fördelar med elektronisk fakturering

Några av fördelarna med att skicka elektroniska fakturor till oss är att betalningarna sker utan dröjsmål, det är ett bättre miljöval samt leder till minskad administration. Det blir kostnadseffektivt både för leverantören och kommunen. 

Här är uppgifterna du kan behöva för att kunna fakturera Kramfors kommun elektroniskt: 

Leverans via PEPPOL
PEPPOL-adress                         0007:2120002429

Leverans via VAN-leverantörer
E-fakturaadress (org.nr)         2120002429
E-fakturaadress (GLN)             7362120002429
Operatör/VAN-partner           Swedbank (SWEDSESS)

Vänligen besök vår webbsida för mer information www.kramfors.se 

Vid frågor kontakta gärna ekonomikontoret.kommunen@kramfors.se 

Digilotsprogrammet – för ökad insikt i digitalisering

Genom Digilotsprogrammet får ledare i små och medelstora företag ökad insikt om hur digitalisering kan användas för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft.

Programmet sträcker sig från januari till mars 2021 och innehåller bland annat utbildning och coaching.

Kostnad: 3 000 kr/företag (begränsat antal platser).

Mer information och intresseanmälan: https://www.digilots.se

Sammanställning av enkätsvar

Tack alla ni som bidragit med svar i enkäten som skickades ut via Handelskammaren under september 2020.
Enkäten genomfördes även i mars, april och juni 2020.
Detta är en statistisk sammanställning för Västernorrland och Jämtlands län, med fokus på jämförelse mellan enkätresultaten för att se hur företagen har påverkats av Covid-19 utbrottet över tid.
Du kan ta del av hela sammanställningen på rvn.se.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk