31 maj 2022, 14:02

Fortsatt förbättring av företagsklimatet i Kramfors kommun

Femton personer i en konferenslokal
Här ses några av dem – representanter både för kommunen, företag och företagarorganisationer – som deltog när Svenskt Näringsliv redovisade resultatet av enkätsvaren.

Företagsklimatet i Kramfors kommun fortsätter att förbättras. Det visar svaren i den årliga enkät som organisationen Svenskt Näringsliv gjort bland företag i kommunen. Genomsnittsbetyget är högre nu än 2021, då Kramfors klättrade 95 placeringar på rankingen.

2019 låg Kramfors kommun på plats 276 av 290 i Svenskt Näringslivs ranking. I fjol var placeringen 148.

Utifrån alla enkätsvar för årets ranking får Kramfors kommun medelbetyget 3,5, vilket är 0,1 procent bättre än 2021.

Betyget är högre än snittet för kommunerna i Västernorrland (3,3) – där Timrå (4,6) och Sollefteå (3,8) ligger högst – och det är även högre än riksgenomsnittet i Sverige.

”Företagens frågor i fokus”

– Jag är glad över att vårt långsiktiga och strategiska jobb att ge företagen bättre service och förutsättningar för att kunna utveckla sina verksamheter ger effekter i enkätresultaten, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har tydligt pekat ut att vi sätter företagens frågor i fokus och vi tar till oss de synpunkter som finns i enkätsvaren för att höja oss inom alla områden. Vi fortsätter vår påbörjade resa tillsammans med det lokala näringslivet och för att stärka Kramfors som en kommun med starkt företagsklimat.

Höga betyg för myndighetsutövning

Bland punkterna där betygen ökat mest hör kommunpolitikers, tjänstemäns och allmänhetens attityder till företagande, kommunens service och bemötande och hur företagen upplever påverkan av brottslighet/otrygghet.

När det gäller kommunens myndighetsutövning – råd och vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn och kontroll – ligger Kramfors högt över riksgenomsnittet.

Största minskningen – 0,4 procent – får tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Det är generellt en trend för hela landet.

Prioriterade områden

– Enkätresultatet, inklusive det sammanlagda omdömet, visar att vi ägnat oss åt rätt saker och att våra aktiviteter gett effekt, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Det är energigivande att jobba nära näringslivet och vi har tagit fasta på de förbättringsförslag som vi har fått från företagare. Nu växlar vi upp tempot ytterligare.

Susanne pekar på några prioriterade områden för att nå målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025:

* Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, både inom den egna kommunen och regionalt.

– Vi har nyss startat upp projektet Talangattraktion för kompensförsörjning tillsammans med de fyra Höga Kusten–kommunerna. Vi jobbar även tillsammans med bland andra Höga Kusten Industrigrupp, samt Leader Höga Kusten i projektet Bo, verka leva.

– Dessutom samverkar vi med utbildningsanordnare om bland annat utbildningsmöjligheter och lärlingsplatser.

* Mötesarenor (Näringslivsrådet, Höga Kusten Företagsmässa, företagarträffar med mera).

* Många företagsbesök och fortsatt satsning på kommunikation.

* Målmedvetet och pågående arbete med interna samarbeten och processer.

All information om enkäten

Här hittar du all information om Svenskt Näringslivsklimats enkät om företagsklimatet i Kramfors kommun 2022:

https://www.foretagsklimat.se/kramfors

– Det är fantastiskt roligt att utvecklingen i Kramfors fortsätter att vara positiv, säger den avgående regionchefen för Svenskt Näringsliv, Anna Hedensjö–Johansson.

Hon efterträds i augusti av Eva Nordlander, för närvarande vd för Almi Invest.

Totalt svarade 110 företag på enkäten. 

Företag inom sektorerna industri, handel, transport, besöksnäring och bygg hade högst svarsfrekvens. 43 procent av företagen som svarade har 1–5 anställda och 32 procent 6–26 anställda.

Rankingen för 2022, som bygger på årets enkät, släpps den 28 september.

Enligt Svenskt Näringsliv sysselsätter privata företag 5 190 personer i Kramfors kommun vilket genererar 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter.