Näringsliv logo

Ett digitalt magasin från Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

22 april sände vi första programmet Godmorgon Höga Kusten live här på magasinet, med skådespelaren och komikern Jens W Nilsson, hans husband och gäster. Missade du programmet eller vill se det igen, kan du göra det här nedan.

Reportage från livesändningen

april

Vi behöver företagen!

Den situation vi befinner oss i påverkar oss alla och hela samhället. Den välfärd som över tid byggts upp över tid och de företag som verkat genom flera generationer genomgår en omvälvande förändring och det är svårt att bedöma hur framtiden kan komma att se ut. Kommuner, regioner, länsstyrelser och regering kraftsamlar för att lindra den akuta situationen i näringslivet och försöka parera för framtida ekonomiska och sociala konsekvenser. Det finns också en oro som vi nog alla i grunden känner av men som vi måste hantera eftersom det inte finns någon annan väg än framåt. Vi behöver värna om våra medarbetare och leda våra verksamheter utifrån rådande förutsättningar på det sätt vi tror är rätt just nu. Det är också glädjande att se företag ställa om för att bidra till sjukvården, den omtanke och osjälviskhet som de frivilliga som erbjuder hjälp och stöd uppvisar för att underlätta för våra äldre och som jag hoppas formar vårt samhälle framgent. Samarbete och samspel mellan- och inom det privata och det offentliga är viktigare än någonsin och vi behöver nu kraftsamla för att vara kreativa och orka hålla i och hålla ut. Tillsammans är vi starka!

Susanne Königson, Tillväxt- och näringslivschef, Kramfors kommun

Några röster från näringslivet

Caroline Strindlund, Centrumutvecklare för Kramfors Handel

Vilken roll kan du och din verksamhet spela i dessa tider?
– Framför allt är det att hitta samverkan så att flera parter kan hjälpas åt i arbetet att ta oss framåt. Många företag håller på att anpassa sin verksamhet efter rådande tider, vi vill såklart stötta detta genom att hjälpa till att synliggöra företagen och uppmana alla som kan att stötta det lokala. Framför allt handlar rollen som centrumutvecklare om samverkan och att vara lyhörd både hos företag, kommunen och fastighetsägare. 

Vad har ni gjort hittills för att stötta näringslivet och samhället?
– Förutom att vi försöker vara aktiva i våra sociala kanaler, vill vi också vara med att underlätta för företag som behöver hjälp, när det kommer till att anpassa sin verksamhet. Kramfors handel valde att starta shoppingakuten, som främst handlar om att hjälpa personer i riskgrupp med handling av mat, men vi hjälper också mindre handlare med att köra hem varor till kund, om behovet finns.

Har du några goda exempel på saker som gjorts av personer, företag eller organisationer?
– Det finns många goda exempel. Förutom att företag själva anpassar sig för att alla ska ha tillgång till att handla både hos butiker och restauranger, ser vi också företag som vill stötta andra företag. Sundströms bil valde exempelvis att stötta shoppingakuten genom att låna ut en bil till Kramfors Handel, vilket har gett oss förutsättningar att kunna leverera varor gratis till kund. 

Vad tror du är en viktig lärdom från den här krisen, som kan hjälpa näringslivet och kommunen eller regionen att bli ännu bättre i framtiden?
– Hur tråkig situationen än är, är jag övertygad att vi kommer att lära oss en hel del. Detta kommer en dag att gå över och det gäller att också planera inför den dagen. Jag hoppas vi får upp ögonen för saker vi tagit för givet och börjar tänka mer lokalt. Jag tror också att vi kommer att se vikten av samverkan, då det är det enda sättet att ta sig framåt . Nu när många människor hindras från att göra något så simpelt som att handla mat och gå på stan, kan det bli en rekyl tillbaka när människor äntligen får tillbaka sin frihet igen och kan röra sig som dom vill. Vi har fördelen att bo i Höga kusten och är det någonting människor kommer vilja göra efter att ha suttit i karantän, så är det att börja uppleva saker igen.

Mia Wester, verksamhetsansvarig, HKIG, Höga Kusten Industrigrupp

Vilken roll kan du och din verksamhet spela i dessa tider?
– HKIGs medlemsföretag kan vara förebilder och ge tips och råd till andra företag om olika åtgärder för att skydda personal, kunder etc.  och säkerställa produktionen.

Vad har ni gjort hittills för att stötta näringslivet och samhället?
– HKIG har vidarebefordrat information, enkäter etc från andra organisationer till medlemsföretagen.
 

Har du några goda exempel på saker som gjorts av personer, företag eller organisationer?
– Se vår hemsida – artikel införd 2020-04-01
https://hkig.se/nyhet/vad-gor-foretagen-i-kolvattnet-av-corona/

Vad tror du är en viktig lärdom från den här krisen, som kan hjälpa näringslivet och kommunen eller regionen att bli ännu bättre i framtiden?
– Det är oerhört värdefullt med transparens och löpande information från myndigheterna om läget samt om nya råd och förbud.  Alla som kan vill hjälpa till att bidra i kritiska lägen. Det har visat sig hos både individer och företag. Flera företag har t ex ställt om sin verksamhet för att bistå vården.

Mikael Englund Verksamhetsledare Höga Kusten Turism

Vilken roll kan du och din verksamhet spela i dessa tider?
– Höga Kusten Turism ägs av 95 st besöksnäringsföretag och vi stöttar dessa företag i detta.

Vad har ni gjort hittills för att stötta näringslivet och samhället?
– Vi gör inget annat nu än att just stötta besöksnäringen. Bland annat har vi tagit fram en besöksnäringsakut. Där får företagen hjälp med att hitta rätt bland alla olika stöd de kan söka och ta del av.

Vad tror du är en viktig lärdom från den här krisen, som kan hjälpa näringslivet och kommunen eller regionen att bli ännu bättre i framtiden?
– Vi måste vara beredda på att omvärlden kan förändras snabbt. Därför behöver vi anpassa oss efter det och själva vara beredda på snabba förändringar.

Oliver Dogo, VD på Handelskammaren Mittsverige

Vilken roll kan du och din verksamhet spela i dessa tider?
– Vår roll just nu är bland annat att vara länken mellan Handelsministern och näringslivet i Västernorrlands och Jämtlands län. Vi har kontinuerlig dialog med företag och representanter för olika branscher för att fånga upp hur behovet ser ut i företagen och ge förslag på insatser och åtgärder till exempelvis regeringen, regionerna och kommunerna.

Vad har ni gjort hittills för att stötta näringslivet och samhället?
– De senaste veckorna har vi varit väldigt aktiva kring denna fråga. Nedan är några av insatserna som vi har lett och genomfört:

 • Genomfört två företagsenkäter – den senaste med uppbackning av båda regionerna, alla 15 kommuner i två län och flera andra organisationer som ställt sig bakom den. Enkäten gav 1747 svar. Regionerna gjorde ett stort analysarbete som vi sedan förmedlade till UD och Handelsministern med förslag på åtgärder.
 • Möten med Handelsminister – återkommande
  • Handelskamrarna utpekade av UD och handelsministern som kontakt mot näringslivet i regionerna.
 • Samlat besöksnäringen i Västernorrland och Jämtland till veckovisa möten för inspel till regeringen
 • Haft en Help-line för företag tillsammans med Regional exportsamverkan.
 • Lyft näringslivets behov och förslag till åtgärder i medierna på olika sätt.
  • Debattartiklar, TV-inslag och Radio
  • Deltagit i Live-expertpanel på Näringslivsbolaget i Sundsvall, Östersundsposten och Allehanda.
 • Samlat och delat relevant info på vår hemsida och via sociala medier samt utskick till företag i vårt nätverk.

Har du några goda exempel på saker som gjorts av personer, företag eller organisationer?
– Jag vill inte i det här läget lyfta fram någon enskild. Min bild är att alla gör sitt yttersta. Vi har ett gott samarbete med bland andra Företagarna och Svenskt Näringsliv. Samverkan och dialogen med Region Västernorrland och kommunerna fungerar också smärtfritt. Det är något som har varit välutvecklat redan före Coronautbrottet men som nu visar sig fungera även i krisläge.

Vad tror du är en viktig lärdom från den här krisen, som kan hjälpa näringslivet och kommunen eller regionen att bli ännu bättre i framtiden?
– Bland det mest intressanta i hela situationen är att byråkratin har minskat väldigt fort. Kommuner agerar och fattar beslut snabbt, men fortfarande inom ramarna för lagar och regler. Det är något som vi har efterfrågat under en längre tid och som jag hoppas fortsätter på samma sätt, även när vi kommer tillbaka till ett normalläge igen.

Örjan Wallin, vice ordförande Företagarna Kramfors

Vilken roll kan du och din verksamhet spela i dessa tider?
Företagarna Kramfors har sin vanliga målsättning att skapa bättre företagsklimat men också att erbjuda kunskap, nätverk och praktisk hjälp via organisationens olika resurser till företagare. I dessa tider är det särskilt viktigt, när förutsättningarna för företag och företagare drastiskt förändrats. Pandemins villkor utmanar alla företagare i att driva företag just nu och många kämpar både för liv och hälsa och sitt företags överlevnad. Min och hela organisationen Företagarnas roll är att lyfta företagens betydelse för vägen framåt i utveckling, när mycket just nu pekar på avveckling. Vi är en del av många diskussioner som pågår på nationell och lokal nivå för att hitta lösningar i en påfrestad situation. För många företagare är situationen verkligen riktigt akut, samtidigt som företagare behövs med kreativ entreprenörsanda för att komma ur och vidare i ett nära nog avstannat samhälle. Vi gör allt för att se till att rätt beslut fattas på alla nivåer, så att våra fantastiska företagare kan bidra med sina resurser, överleva och fortsätta bygga ett gott samhälle att leva i.

Vad har ni gjort hittills för att stötta näringslivet och samhället?
Vi jobbar intensivt på nationell nivå med alla våra företagares idéer och förslag, vilket behövs just nu. Det är inte bara arbetsmarknads- och näringslivsfrågor vi ska finnas med i utan vår företagaranda, idérikedom och vana att snabbt gå från tanke till handling kan berika alla områden, där beslut ska fattas och lösningar måste hittas på smått och stort. På lokal nivå är det samma sak. Våra företagare sitter inte stilla och väntar på bättre tider utan kommer dygnet runt på idéer och lösningar som kan prövas, när vårt vanliga samhällssystem inte räcker till. Där kan vi vara förmedlare och samtalspartners till rätt område och person i det offentliga. Svårigheterna att få gehör är egentligen likadana som i vanliga fall, fast frustrationen är större nu. Stelbent byråkrati och politik begränsar fortfarande kreativa förslag som skulle gynna alla. Där är vår roll otroligt viktig som länk mellan företagaren och det offentliga. I kristider tryter tålamod och när stressen och pressen är stor, behövs de som kan lyfta diskussionerna till rätt nivåer och kanalisera idéer dit, där de blir verklighet. Vård, omsorg och service i det offentliga hotas av personalbrist till följd av pandemin. Företag i många sektorer saknar kunder men har personal. Det känns inte rätt att vänta ut varsel och uppsägningar för att bemanna samhällsviktig verksamhet, när vi alla kan hjälpas åt i krisen men stå kvar i sin egen organisation. Kristider behöver annorlunda lösningar och det behöver inte förändra vår vanliga situation.

För oss på Företagarna går självklart mycket tid åt att ventilera oron just nu och många hotande personliga tragedier till följd av den situation som råder. Vi ser en situation som drabbar liv och hälsa som ingen vet vidden av än, men tillsammans får vi mycket energi av varandra och företagarnas vanliga kreativa sinnelag. Det är en förmån att få vara en del av ett så kreativt nätverk med underbara uppfinningsrika företagare, som lägger personlig vinning åt sidan för att stötta varandra och det samhälle vi lever i. I debattartiklar har vi också försökt lyfta omsorgen om varandra och att hjälpas åt. Tyvärr är läget mycket svårt för många företagare.

Har du några goda exempel på saker som gjorts av personer, företag eller organisationer?
Exempel finns många. Titta på all uppfinningsrikedom som syns i kreativa lösningar på problem. Se också den fantastiska omsorg och generositet som visas i det lilla. Ingen nämnd och ingen glömd. Vardagshjältarna i krisen är många.

Vad tror du är en viktig lärdom från den här krisen, som kan hjälpa näringslivet och kommunen eller regionen att bli ännu bättre i framtiden?
Vi behöver varandra i kristiden och vi behöver varandra i framtiden. Ett gott medarbetarskap kan bli följden av krisen istället för ett motpartsperspektiv som låser mer än löser. Vi ser i krisen mycket tydligare att den offentliga sektorn och det privata mycket nära hänger samman. Liv, hälsa och en god miljö är allas vår strävan och det blir självklart nu. Vi kan ta med oss en större uppskattning av varandra och inte ta allt för givet. Omsorg om varandra och ansvaret för ett gott liv tar vi gemensamt nu och det kan vi försöka hålla kvar och synliggöra när krisen är över. Det gynnar alla.

Du som driver butik, boendeanläggning, restaurang eller annat besöksnäringsföretag har nu möjlighet att investera i din utveckling. Företagsstöden är en del av Höga Kustens utvecklingsprogram som syftar till att mildra effekterna av pandemin, utveckla företag och destinationen.

Läs mer om stöden och utvecklingsprogrammet på: https://hkt.hogakusten.com/hoga-kusten-utvecklingsprogram

Hjälp till omställning av ditt företag

Regionala aktören BizMaker erbjuder kostnadsfri affärscoachning till företagare med utmaningar att lösa i spåren av Covid-19. Via deras omställningsakut kan ni få:

 • Upp till åtta timmar kostnadsfri coachning
 • Behovsanalys utifrån nuläget i ditt företag
 • Nya kontakter och goda råd
 • Verktyg för att arbeta vidare på egen hand

Ulrika samordnar volontärer i kommunen

I vår kommun finns ett ganska stort antal empatiska eldsjälar som utför sysslor för att hjälpa andra. Dessa volontärer koordineras av kommunens frivilligsamordnare Ulrika Viberg. Under coronakrisen har hennes uppdrag dock förändrats en del. Bland annat har hon stämt av med matbutikerna så att de som behöver kan få hemleveranser via butiken eller frivilliga. Som ett komplement till det som Kramfors Handel och butiker med hemsändningsbidrag kan leverera. Kontakta Ulrika för att veta mer om hemleveranser eller andra frågor.

Information om hur man undviker smittspridning

För att lättare kunna informera din personal och andra om att skydda sig själv och andra från smittspridning har vi tagit fram informationsblad på åtta olika språk. Nedan kan du ladda ner informationsblad på svenska, tigrinska, dari, arabiska, finska, engelska, spanska och somaliska.

Näringslivsnotiser från Kramfors – mitt i Höga Kusten

Ändringar i lagar och regler med anledning av covid-19

verksamt.se finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.  Bland annat finns information om skatter och avgifter,  arbetsbrist och uppsägning, finansiering och lån, tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher och nya regler för restaurang, caféer och barer.

Tillsammans är vi starka

Region Västernorrland arbetar intensivt under coronakrisen för att mildra påverkan för Västernorrlands företag, föreningar, kulturskapare och civila samhället. De har därför en sida med information om sina företags-, kultur- och projektstöd samt statistik över näringslivets påverkan. På sidan kan du även hitta länkar till andra aktörer som kan stötta näringslivet.

För medborgare och företagare i Kramfors kommun

På Kramfors kommuns samlingssida kan du som medborgare och företagare läsa om hur Kramfors kommun förhåller sig till och hanterar det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Informationen uppdateras fortlöpande. Kramfors kommun erbjuder bland annat för dig som företagare förlängda betaltider eller avbetalningsplaner på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn. Vi kortar också ned betalningstider till leverantörer med säte i kommunen samt har en generös hållning vid inställda konferenser, föredrag och resor.

Nytt lån för företag som drabbas av coronakrisen

För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas ert företag befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag.

Fullbokad företagsmässa inställd

Kramfors och Sollefteå kommun, som är mässarrangörer, beslutade tidigt i coronakrisen att Höga Kusten Företagsmässa inte kommer att kunna genomföras den 24-25 april.

Mässans cirka 90 montrar var fullbokade redan i mars och vi förväntade oss cirka 5000 besökare så det är en viktig mötesplats för näringslivet. Vi kommer därför tillsammans med våra samverkanspartners från det lokala och regionala näringslivet att titta på hur och när vi kan genomföra andra mötesplatser med de programpunkter på mässan som var planerade. Mer information om det kommer. Vi tackar alla som hade bokat en monter eller tänkt besöka mässan och hälsar er välkomna till Sollefteå den 23-24 april 2021!

Vården efterlyser munskydd och skyddsrockar

Det finns många goda exempel på företag i kommunen som levererar munskydd, tillverkar visir eller på andra sätt ställer om för att hjälpa till. Förutom de företag som nämns i Höga Kusten Industrigrupps nyhet på den här sidan tillverkar HS Vakuumplast och SCIM Display visir och det finns inlämningsställen för munskydd här:

 • K-bygg (Fresks), Kramfors
 • EAG & Rental, Kramfors
 • Mekonomen, Kramfors
 • Colorama, Lunde
 • Dynäs måleri, Kramfors
 • TS Swedol, (Sparenergi), Kramfors
 • Woody – Docksta, Kramfors och Nyland
 • Nylands Järn
 • Nordingrå Järn
 • Br Petterssons i Ullånger

Har du eller ditt företag munskydd, skyddsrockar, t ex regnponchos med lång ärm, eller annat materiel till vården som kan behövas just nu kontakta Osman Saidabdala, samordnare, Kramfors kommun på telefon: 0612-800 85 eller e-post: osman.saidabdala@kramfors.se

Samhällsviktig personal sökes

Kramfors kommun söker personal till samhällsviktiga tjänster och redan har många anmält sig men vi behöver fler. För att kunna möta det växande behovet ute i verksamheterna med anledning av covid -19 finns möjligheten att din personal kan ta tjänstledigt för att ha ett tillfälligt arbete inom samhällsviktiga funktioner som till exempel hemtjänst, gruppboenden, personlig assistans, kostverksamhet, IT-verksamhet och teknisk verksamhet.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare benämnt korttidspermittering, innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Stödet finns tillgängligt att söka från och med denna vecka men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. På Tillväxtverkets hemsida kan du söka stödet för korttidsarbete och räkna ut kostnaden för permittering av anställda som minskar arbetstiden.

En väg in för näringslivet

Du kan alltid vända dig till näringslivsenheten om du har behov av rådgivning, vill etablera ditt företag här, har önskemål om en specifik utbildning eller har ett myndighetsärende men inte vet vilken handläggare du ska prata med. Vi gör även företagsbesök så hör av dig om du vill att vi ska komma till just ditt företag.

Besök kramfors.se/naringsliv-arbete för kontaktinfo.